ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Slika 1

На располагању су 79 тема

Теме су из следећих области:

 • Загађење, заштита животне средине и хемијска технологија
 • Енергетика и енергетска ефикасност
 • Загађење и заштита воде
 • Хумана екологија
 • Загађење и заштита ваздуха
 • Загађење и заштита земљишта
 • Корозија и заштита материјала
 • Климатске промене
 • Екологија и право

За сваку од тема организујемо појединачно предавање (могуће је и спајање тема по договору)

Дужина трајања предавања је 90 минута (могуће су и измене по договору)

Цена предавања је укупно 1500 динара (за организовање предавања изван Бора и Зајечара цена се увећава за путне трошкове).

 

Пријава и информације:

 

У наставку теме класификоване по областима:

Област:Загађење, заштита животне средине и хемијска технологија

Теме:

 • Загађење животне средине (ваздуха, воде и земљишта) органским комплексима и заштита природних компонената од органских једињења;
 • Принцип рада и примена урађаја за транспорт флуида (црпке, вентилатори, компресори) и ефикасност примене механичких уређаја у заштити животне средине (згушњивачи, филтри, скрубери,..);
 • Основни хемијски процеси у батеријама и акумулаторима, врсте батерија и акумулатора, њихов утицај на животну средину и процес одлагања батерија и акумулатора након употребе;
 • Основни хемијски и термодинамички принципи реакција у животној средини;
 • Ефикасност примене технолошких процеса у заштити животне средине (лужење, сушење, екстракција,…);
 • Примена инструменталних метода у детекцији загађујућих супстанци (колориметрија, поларографија, фотометрија, спектрометрија,…);
 • Утицај цијанида на земљиште, ваздух и живи свет и мере заштите;
 • Третман опасних хемикалија;
 • Пројектовање реактора и одабир сировина у хемијској индустрији;
 • Хемијски процеси и одигравање у животној средини (горење, оксидација, редукција, нитровање, биохемијски процеси,…);
 • Загађење и заштита животне средине у индустрији керамике;
 • Загађење и заштита животне средине у индустрији стакла;
 • Загађење и заштита животне средине у рударству;
 • Примена техничких гасова у технологији заштите животне средине;
 • Поступак производње сумпорне киселине и заштита околине у процесу производње сумпорне киселине;
 • Поступак производње азотне киселине и заштита околине у процесу производње азотне киселине;
 • Поступак производње хлороводоничне киселине и заштита околине у процесу производње хлороводоничне киселине;
 • Поступак производње фосфорне киселине и заштита околине у процесу производње фосфорне киселине;
 • Поступак производње амонијака и заштита околине у процесу производње амонијака;
 • Поступак производње соде и заштита околине у процесу производње соде;
 • Поступак производње неорганских соли и заштита околине у процесу производње неорганских соли;
 • Поступак производње вештачких ђубрива и заштита околине у процесу производње вештачких ђубрива (азотна, фосфорна, калијумова, сложена);
 • Поступак производње пигмената и заштита околине у процесу производње пигмената;
 • Поступак производње експлозива и заштита околине у процесу производње експлозива;
 • Процес добијања бакар-сулфата и заштита околине;

 

Област: Енергетика и енергетска ефикасност

Теме:

 • Енергетика металуршких процеса;
 • Коришћење биомасе у систему дањинског грејања;
 • Коришћење биомасе у домаћинствима;
 • Коришћење шумске биомасе за потребе топлотне енергије;
 • Значај осцилаторног кретања у енергетици;

 

Област: Загађење и заштита воде

Теме:

 • Загађење воде цијанидима и поступак пречишћавања;
 • Показатељи квалитета воде, прерада природних вода у воду за пиће, дезинфекција
 • воде и припрема воде за индустрију;
 • Примена филтрације у пречишћавању отпадних вода;
 • Примена коагулације у пречишћавању отпадних вода;
 • Примена флокулације у пречишћавању отпадних вода;
 • Примена хемијских метода у пречишћавању отпадних вода;
 • Третман муља и отпадних вода;
 • Пречишћавање отпадних вода биолошким и биохемијским поступцима;
 • Третман отпадних вода сепарационим и концентрационим поступцима;
 • Третман отпадних вода мембранским поступцима;
 • Значај воде – плавог злата;

 

Област: Хумана екологија

Теме:

 • Екотоксикологија, кружење токсичних једињења у екосистему и утицај на људе;
 • Класификација важних отрова, утицај на људски организам и мере заштите;
 • Загађивачи у људском организму, мере превенције и заштите;
 • Значај здраве исхране;

 

Област: Загађење и заштита ваздуха

Теме:

 • Термоелектране, градске топлане, њихов утицај на атмосферу и мере унапређења заштите животне средине;
 • Природни извори загађења ваздуха и мере заштите;
 • Пољопривредни извори загађења ваздуха, мере заштите и методе пречишћавања;
 • Законска регулатива за емисију, имисију и трансмисију аерозагађења;
 • Методе испитивања загађености ваздуха, одређивање штетних гасова, канцерогених материја и мере заштите;
 • Глобално загревање, ефекат стаклене баште и мере заштите;
 • Штетно дејство киселих киша и смога;
 • Оштећење озонског омотача, настанак озонских рупа и мере заштите;
 • Пречишћавање отпадних гасова физичким методама;
 • Пречишћавање отпадних гасова физичко-хемијским методама;
 • Мониторинг и биомониторинг квалитета ваздуха;
 • Пречишћавање отпадних гасова биолошким методама;

 

Област: Загађење и заштита земљишта

Теме:

 • Третирање чврстог отпада и његов утицај на земљиште;
 • Третирање отпада из хемијске индустрије;
 • Одлагање медицинског отпада;
 • Третирање отпада из текстилне индустрије, индустрије коже и обуће;
 • Третирање отпада из рудничких и металуршких постројења;
 • Екотоксични утицај процеса фиторемедијације на живи свет у земљишту;
 • Загађење земљишта тешким металима и мере заштите;
 • Загађење земљишта производима ветеринарске и хумане фармације и мере заштите;
 • Утицај тешких метала на живи свет у земљишту;
 • Биоремедијација земљишта;
 • Органска производња и екосистем земљишта;

 

Област: Корозија и заштита материјала

Теме:

 • Настанак хемијске и електрохемијске корозије метала и легура и мере заштите;
 • Настанак појединих типова корозије (локална, општа, међукристална, напонска, тачкаста, ерозиона, контактна, корозија у зазорима, атмосферска, корозија метала у води, тлу,…) и мере заштите;
 • Методе заштите материјала од корозије (електрохемијска, превлаке, оплемењивање,…);
 • Примена и ефикасност инхибитора у борби против корозије;

 

Област: Екологија у региону источне Србије

Теме:

 

 • Регион источне Србије и екологија;
 • Изазови енергетске ефикасности за регион источне Србије;

 

Област: Климатске промене

Теме:

 • Свет у адаптацији на климатске промене;
 • Утицај климатских промена на регион источне Србије и мере заштите;
 • Адаптација на климатске промене кроз одрживо планирање и изградњу;

 

Област: Екологија и право

Теме:

 • Стратешко планирање и поступак израде стратегије локалног одрживог развоја;
 • Заштита животне средине у правном законодавству;
Advertisements

IZDAVANJE EBC*L SERTIFIKATA – MEĐUNARODNI SERTIFIKAT IZ OBLASTI FINANSIJA

Kao akreditovani ispitni centar AEPIMS pruža uslugu izdavanja sertifikata EBC*L (Evropska licenca poslovnih kompetencija), jednog od najpriznatijih sertifikata iz oblasti finansija. Proces sertifikacije, koji obuhvata organizovanje predavanja, organizovanje ispita i izdavanje sertifikata, AEPIMS će realizovati jednom mesečno.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete predavanjima (ne živite u Boru ili iz nekog drugog razloga) možete izaći samo na ispit. U spremanju ispita pomoći će Vam specijalizovani softver.

Trudićemo se da proces sertifikacije realizujemo ne samo u Boru, gde se nalazi sedište naše organizacije, već i u drugim gradovima Timočke krajne i Srbije uz pomoć i podršku naših partnera i saradnika.

U nastavku možete pronaći više informacija o mogućnostima koje pruža sertifikat i informacije o aktuelnom terminu sertifikacije.

Logo

OSNOVNE INFORMACIJE O SERTIFIKATU

Naziv:

Poslovne finansije po akreditovanom programu EBC*L – European Business Competence* Licence

 Tip:

 Profesionalna obuka

 Opis

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je kvalifikacija koja efikasno obezbeđuje:

 • donošenje finansijskih odluka
 • nadzor i upravljanje finansijskom stranom projekata
 • razumevanje poslovnih i finansijskih procesa

Ova obuka je namenjena:

 • studentima i apsolventima – jer EBC*L je profesionalni razvojni program koji Vam omogućava bolju pozicioniranost na tržištu rada nakon završetka studija, brzi transfer u svetu rada i razvoj praktično upotrebivih poslovnih veština, a samim tim i veće šanse za adekvatno zapošljavanje i razvoj karijere.
 • nezaposlenima – jer EBC*L kvalifikacija Vam pruža praktične poslovne veštine i omogućava Vaše izdvajanje na tržištu rada, a poslodavcima daje garanciju da znate da radite, odnosno, da su Vaše kompetencije u skladu sa evropski priznatim standardom.
 • sadašnjim i budućim preduzetnicima
 • direktorima i zaposlenima neekonomskog profila, nefinansijskim menadžerima
 • svim pojedincima koji shvataju da su veštine ono što oni nude na tržištu rada i svim preduzećima koja shvataju da njihova konkurentnost zavisi od investiranja u potencijale zaposlenih za proaktivno poslovno i preduzetničko delovanje unutar kompanije.

EBC*L pruža izuzetnu investicionu sigurnost za kompanije i institucije koje investiraju u razvoj svojih zaposlenih, jer baziranost na standardu daje sigurnost da će biti zaista razvijene veštine i znanje koje je upotrebljivo u svetu rada.

Takođe, on predstavlja izazov i šansu za pojedince koji imaju srednji stepen stručne spreme, jer im sticanje EBC*L diplome omogućava obavljanje odgovarajućih i složenih poslova i lakše zapošljavanje.

Međunarodni standard:

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je ustanovljena i razvijena kao internacionalna kvalifikacija koja se zasniva na međunarodnom standardu kompetencija – znanja i veština u oblasti poslovnog menadžmenta, ekonomije i preduzetništva.

Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou. EBC*L se sprovodi u svim evropskim zemljama kao i u Kini, Meksiku, Egiptu itd. Tokom narednog perioda planira se njegovo globalno širenje.

EBC*L je usvojen od mnogih globalnih kompanija kao interni standard kompetencija zaposlenih (Siemens, T-Mobile, Xerow, Bayer, Unica, Samsung…) i kao takav predstavlja zahtev za obavljanje poslova u okviru radnog mesta. Od zaposlenih u ovim kompanijama se traži da sertifikuju sopstvene poslovne veštine, na određenom nivou EBC*L sistema, u skladu sa radnim mestom i pozicijom koju zauzimaju, kako bi pokazali svoju kompetentnost za obavljanjem određenih vrsta poslova. Način na koji su ih stekli – kroz kontinuirani profesionalni razvoj, prethodnim radnim iskustvom ili na neki drugi način, nije relevantan.

Do sada je obuku i polaganje uspešno prošao veliki broj menadžera i stručnjaka iz uspešnih firmi u Srbiji (Trenkwalder, Soko-Štark, Eurokolor, Knjaz Miloš, Delta Generali Osiguranje, Sat-trakt, Terra trade, BN Boss, Vital, Heicko, Inpharm, Trizma, Telekom, Prima comerce, Medalex, Jugoremedija, Petrol projekt, Wig…).

EBC*L kvalifikacija se sastoji od 3 modula:

 • Analiza finansijskih rezultata- poslovni ciljevi i pokazatelji za menadžment
 • Računovodstvo
 • Računovodstvo troškova (Obračunska kalkulacija i formiranje cena)

Cilj obuke:

 • da polaznici sistematizuju ključna znanja iz oblasti ekonomije i finansija i steknu kompetencije koje su nužne u poslovnom okruženju. Obuka je koncipirana da obuhvata što više primera iz prakse i interaktivan rad polaznika grupe
 • ovladavanje metodama i alatima za poslovno odlučivanje i kontrolu
 • da naučite i steknete veštine kako se čitaju finansijski izveštaji, kako se rade finansijske analize i donose najbolje poslovne odluke, kako da unapredite sopstveno poslovanje analizom i redukcijom troškova, kako da analizom menadžment pokazatelja doprinesete uspehu organizacije, kako da razumete poslovne procese

Teme:

Osnovni finansijski pojmovi

 • Definisanje aktive i pasive i navođenje primera iz prakse
 • Princip vremenskog razgraničenja (aktivna i pasivna vremenska razgraničenja)
 • Amortizacija – godišnji gubitak u vrednosti
 • Prihodi i rashodi / prilivi i odlivi

Ciljevi poslovanja i menadžment pokazatelji

 • Profitabilnost, likvidnost, produktivnost
 • Povraćaj od vlasničkog kapitala
 • Povraćaj na investiciju (ROI)
 • Vežba studije slučaja: Analiza finansijskih izveštaja (Čitanje finansijskih izveštaja, te na osnovu analize izvući osnovne zaključke)
 • Cash Flow analiza
 • Benčmarking

Troškovno računovodstvo u praksi

 • Obračunska kalkulacija i formiranje cena
 • Cenovne strategije
 • Varijabilni troškovi / Posredni troškovi
 • Marginalni doprinos
 • Računovodstvo centra troškova
 • Računovodstvo profitnih centara

Put do EBC*L sertifikata

Za one kandidate koji žele da razviju sopstvene poslovne veštine dizajniran je sistem obuke. Ovaj sistem obuka prate specijalno razvijeni nastavni materijali na evropskom nivou koje je nacionalni predstavnik preveo na srpski jezik. U nastavne materijale spadaju: dve knjige (za nivo A i B), radna sveska sa studijom slučajeva i e-learning program ,,Easy Business”.

EBC*L pripremni treninzi odvijaju se u akreditovanim EBC*L obrazovnim centrima čiji su predavači prošli kvalitetnu međunarodnu obuku koja garantuje ujednačen kvalitet. Predavači su vrhunski eksperti iz prakse, ali i akademskog života. Ono što im je zajedničko to je da moraju da imaju praktično iskustvo iz poslovnog života.

Treninzi su praktično orijentisani. Studije slučaja i stvarne poslovne situacije se koriste u cilju podrške teorijskom delu prezentacije. Puno praktičnih primera i vežbi se rešavaju zajednički tokom trajanja treninga. Učesnici imaju šansu da postavljaju pitanja i nametnu teme koje ih zanimaju i sa kojima se sreću u njihovim poslovnim aktivnostima.

Kandidati koji žele mogu se samostalno pripremati za ispit korišćenjem specijalnog portala za e-učenje (učenje putem interneta), na kome se nalazi izuzetno interensantan elektronski program učenja ,,Easy Business” kao i korišćenjem akreditovanih pisanih materijala – knjige, radne sveske i sl. Ukoliko kandidati nemaju pristup internetu nacionalni predstavnik je izdao elektronski program učenja ,,Easy Business” na CD-u.

Po završenoj obuci polaznici polažu ispit za sticanje sertifkata za EBC*L. Polaganje EBC*L ispita se odvija u EBC*L ispitnim centrima, jedan od njih jeste i organizacija AEPIMS.. U Srbiji trenutno postoji 21 ispitni centar. Postupak polaganja ispita standardizovan je za sve ispitne centre što garantuje jednak kriterijum za sve polaznike. Svi polaznici koji zadovolje na ispitu (osvoje više od 75% bodova) stiču pravo da dobiju EBC*L sertifikat. Ispit se polaže na srpskom jeziku.

Clanice

AKTUELNI TERMIN SERTIFIKACIJE

 • 17.07.2015. – 19.07.2015.

 Broj dana:

 •  3 (petak, subota i Nedelja)

 Broj radnih sati:

 •  18

 Vreme i mesto održavanja:

 • Bor, Sala Studentskog centra Bor, Kralja Petra Prvog 14, od 09:30-15:00 časova.

 Maksimalan broj učesnika:

 • 30

 Cena po učesniku:

 • 16.700 dinara
 • Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete predavanjima (ne živite u Boru ili iz nekog drugog razloga) možete izaći samo na ispit. U tom slučaju cena sertifikacije biće za 1.000 dinara veća, obzirom da ćete dobiti mogućnost da se za ispit spremate pomoću specijalizovanog softvera.

Prijava za obuku:

ЧИСТИЈА РЕКА, ЧИСТИЈЕ СЕЛО

Дана 5. јуна 2014. поводом Светског дана заштите животне средине, а у оквиру пројекта „Чистија река, чистије село“ у селу Слатина, општина Бор, организована је едукативна трибина.

Пројекат „Чистија река, чистије село“ реализује Еколошко друштво Слатина, (координатор пројекта господин Бранко Перић) уз помоћ бројних невладиних организација и институција, међу којима је и организација АЕПИМС, а уз финансијску подршку компаније Rakita Exploration d. o. o. чија је матична компанија Freeport – McMoRan Copper and Gold. Циљ овог пројекта јесте указивање на значај очувања животне средине кроз организовање едукативних трибина, организовање акције чишћења Борске реке од механичког отпада и креирање стратегије за пречишћавање Борске реке и од хемијског отпада. Након читавог низа састанака радне групе пројекта, едукативна трибина поводом Светског дана заштите животне средине била је прва активност у оквиру пројекта.

Кратак промотивни филм о компанији Freeport – McMoRan Copper and Gold, матичној компанији компаније Rakita Exploration d. о. о. присутнима на трибини је указао на степен успешности и друштвено одговорног пословања ове комапније, која своје руднике има отворене широм света. Презентација госпођице Санеле Божиновић, координатора Ресора за рециклажу и одрживи развој организације АЕПИМС, указала је на значај посвећивања пажње енергетској ефикасности  и како практично мештани села Слатина могу утицати на смањење потрошње енергије. Са друге стране, презентација господина Мр Звонка Дамјановића, као представника Грађанске читаонице Европа, приказала је поступак добијања енергетског пасоша као неизоставног документа у фази добијања грађевинске дозволе.

Животна средина је место у коме живимо, нарушавајући њу нарушавамо и себе, и по речима госпођице Санеле Божиновић, „Животне средине се не требамо сетити само када је Светски дан заштите животне средине, већ се за њено очување требамо борити константно“.

 

SVETSKI DAN ZDRAVLJA I FIZIČKOG KRETANJA ZA ZDRAVLJE

POZIVNICA

POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKIH DANA  ZDRAVLJA (7. APRIL) i FIZIČKOG KRETANJA ZA ZDRAVLJE (6. APRIL) 

u

 

PONEDELJAK 7. APRILA 2014.

U NARODNOJ BIBLIOTECI U BORU U 18h

PROGRAM:

–         18:00h – 18:05h  Pozdrav ispred Zdravstvenog centra Bor i Zavoda za javno zdravlje“Timok“ Zaječar

–         18:05h- 18:10h  Tema:  Svetski dan zdravlja 2014,  Marina Vojnović, diplomirani sociolog,  Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar

–         18:10h – 18:30h  Prezentacija: Lajmska bolest – dr Javorka Stankulić, spec. epidemiologije, Zdravstveni centar Bor

–         18:30h-18,40h  Mladi talenti: ULOGA I REGULACIJA POVIŠENOG HOLESTEROLA –KSENIJA STEPANOVIĆ,učenica IV razreda Gimnazije, Regionalni  centar za talente Bor, mentor prof. Svetlana Čorbaloković

–         18:40h – 18:50h Podela nagrada za najbolje likovne radove predškolske dece Ustanove „Bambi“

Ostali programi:

–         Izložba najboljih likovnih radova dece Ustanove za dečju zaštitu „Bambi“,

–          Izložba literature Narodne biblioteke

–         Zdravstveni program od 8,00 do 11,00 pre podne u Narodnoj biblioteci: Besplatno merenje krvnog pritiska  i  šećera u krvi – Centar za pružanje preventivnih usluga –  ZC Bor

–         Akreditovano stručno predavanje za lekare u 13,30 o Lajmskoj bolesti u velikoj sali Doma zdravlja

 ORGANIZATORI  I  UČESNICI:

– ZDRAVSTVENI CENTAR BOR  I  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE „TIMOK“ ZAJEČAR

– USTANOVA ZA DEČJU ZAŠTITU „BAMBI“,

– CRVENI KRST BOR

– ŠKOLE, CENTAR ZA TALENTE

– DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA

– KANCELARIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOR

– NARODNA BIBLIOTEKA BOR

– MEDIJI,  UDRUŽENJA GRAĐANA  I DRUGI UČESNICI

SVETSKI DAN ŠUMA, VODA I METEOROLOGIJE

EKOLOŠKI DANI BORA 2014.

 

POZIVNICA

 ZA VEČE

 POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKIH DANA ŠUMA (21.03.), VODA (22.03.) I  METEOROLOGIJE (23.03.)

PONEDELJAK, 24.03.2014.

U NARODNOJ BIBLIOTECI U BORU U 18h

 

PROGRAM:     

–         18:00h – 18:05h Otvaranje večeri

–         18:05h – 18:10h  Promocija brošure o Ekološkim danima Bora, Dragan Ranđelović, DMI Bor

–         18:10h – 18:20h  Prezentacija:   Hidroenergija: produktivan spoj privrede i ekologije,  Vladimir Vasić , DMI Bor

–         18:20h – 18:30h  Prezentacija – Rizici klimatskih promena po razvoj lokalnih samouprava, Sanela Božinović, Tehnički fakultet Bor, AEPIMS                

–         18:30h -18:40h “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u borskom slivu”, Ljiljana Džamić, Kancelarija za životnu sredinu

–         18:40h -18:50h  ODREĐIVANJE KISELOSTI ZEMLJIŠTA U BRESTOVAČKOJ BANJI,  Ana Pušica, učenica IV razreda Ekonomsko trgovinske škole Bor; ELEKTROPROVODLJIVOST VODE, Anđela Berkenječević i Emilija Stojiljković, učenice II razreda Tehničke škole Bor –  Regionalni centar za talente Bor

–         Prateći kulturni program: Narodna biblioteka: izložba ekološke literature o šumama, vodi i klimi

ORGANIZATORI:

– DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA

– KANCELARIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOR

– KANCELARIJA ZA MLADE

– ASOCIJACIJA EKSPERATA POSLOVNOG  I INDUSTRIJSKOG

MENADŽMENTA SRBIJE

– REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE BOR

– NARODNA BIBLIOTEKA BOR

НЕДЕЉА ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА

Недеља хуманитарних акција одржана је од трећег до осмог марта, у циљу прикупљања новчаних средстава за лечење нашег суграђанина Саве Ђокића. Хуманост на делу се огледала кроз бројне активности као што су биле Рекламијада, спортске утакмице и журка, а све поводом стварања могућности да се обезбеде услови да један живот буде спашен.

Спонзори Pекламијаде су:

 • Агенција ,,Путник Ин“
 • Удружење грађана ,,АУРОРА“
 • WEB TEAM BОR030
 • Цвећара ,,Cherry“ Бор
 • СЗТУР ,,Гурман“ Бор
 • Индекс клуб
 • Агенција ,,Магнус“ Бор
 • Факултет за менаџмент Зајечар
 • Посластичара ,,Пеливан“ Бор
 • Играоница ,,Smobyland“ Бор
 • Технички факултет у Бору
 • РТВ Бор
 • РТВ Сезам

Oрганизатори Рекламијаде су:

 • Marketing Workshop – Маркетинг радионица Економског факултета Универзитета у Београду
 • Установа  Центар за културу Општине Бор
 • Канцеларија за младе Општине Бор
 • Црвени крст Зајечар Повереништво Бор
 • Асоцијација експерата пословног и индустријског менаџмента Србије
 • Алтернатива Бор

Захваљујемо се донаторима и грађанима Бора који су се одазвали и помоћу чијих прилога смо обезбедили новчана средства у износу од 115.427,00 динара. Надамо се да ће организоване активности бити један подетрек да се и у будуће спроводе хуманитарне акције и да смо успели да сачинимо једну ,,рекламу“  за хуманитарност. Желимо да овде добра дела не престану, да дамо шансу животу и да укажемо на значај солидарности и пружања руке помоћи која је некима преко потребна.

Позив за помоћ малој Анђелини

Апел свим грађанима и добрим људима да помогну малој Анђелини Панчић која болује од церебралне парализе и којој је потребан новац за операцију. За операцију је потребно прикупити 336.000,00 динара. Операцију ће радити руски лекар у клиници у Ћуприји. Молимо све људе добре воље да нам помогну у складу са својим могућностима.

Т.Р. Комерцијалне банке: 205-9011005151370-68 на име оца детета, Рамадани Драган

Телефон: 061/7173819

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ПОМОЋ САВИ ЂОКИЋУ

У оквиру првенствених утакмица ЖЈРК РТБ Бор и ОРК Бор организују хуманитарну акцију за помоћ нашем малом суграђанину Сави Ђокићу.

Позивамо све љубитеље спорта да дођу и својим гестом подрже ову акцију да Сава Ђокић прикупи неопходна средства за своје лечење.

Утакмице се играју у суботу 08.03.2014. са почетком у 17 и 19 часова.

Молимо наше суграђане да дођу у што већем броју како бисмо прикупили сто више новца.

Обавештавамо вас да су на програму прве мушке и женске лиге 2 дербија.

17 часова ЖЈРК РТБ БОР-ЂЕРДАП

19 часова РК БОР-РК ХАЈДУК ВЕЉКО

Спортски поздрав

ХУМАНИТАРНА ЖУРКА, 8. МАРТ, INDEX CLUB BOR

Овом приликом позивамо вас да 8. марта дођете на хуманитарну журку у Index Club-у и куповином улазнице по цени од 100 динара помогнете у лечењу малишана Саве Ђокића из Бора. Трајање журке од 21 час до 2 часа после поноћи.

DJ 5KO и организатори обећавају леп провод.

Даме, очекујте изненађење.

За све додатне информације можете се обратити на телефон: 064/18-18-873

Видимо се.

8.mart

Организатори:

 • Index Club Bor
 • Маркетинг радионица Економског факултета Универзитета у Београду
 • Установа  Центар за културу Општине Бор
 • Канцеларија за младе Општине Бор
 • Црвени крст Зајечар Повереништво Бор
 • Асоцијација експерата пословног и индустријског менаџмента Србије
 • Алтернатива Бор

,,РЕКЛАМИЈАДА“ 3. 4. 5. МАРТ У БОРУ

Овом приликом желимо Вас позвати да присуствујете хуманитарној манифестацији ,,Рекламијада“ која ће бити одржана 3. 4. и 5. марта са почетком у 20:00 часова у биоскопу ,,Звезда“ у Бору;  и куповином улазнице по цени од 100 динара дате свој допринос у лечењу малишана Саве Ђокића. Овом малишану је хитно потребна финансијска помоћ у циљу одласка у Русију и реализације генске терапије матичним ћелијама која укупно кошта 60.000 евра.

Улазнице можете купити на билетарници биоскопа ,,Звезда“ у Бору, или портирници код мале сале Спортског центра Бор.

За све додатне информације можете се обратити на телефон: 064/18-18-873

Организатори Рекламијаде:

 • Marketing Workshop – Маркетинг радионица Економског факултета Универзитета у Београду
 • Установа  Центар за културу Општине Бор
 • Канцеларија за младе Општине Бор
 • Црвени крст Зајечар Повереништво Бор
 • Асоцијација експерата пословног и индустријског менаџмента Србије
 •   Алтернатива Бор

Историјат и резултати организовања манифестације ,,Рекламијада“ у Београду

Рекламијада је Хуманитарна манифестација на којој се током двочасовног програма приказују најинтересантније и најкреативније домаће и стране рекламе у одабиру Marketing Workshop-a (Маркетинг радионица Економског факултета у Београду). Сваке године, уз финансијску подршку Економског факултета и бројних спонзора, организује се Традиционално вече Посвећено рекламама на Економском факултету. Сваке године овај догађај изазива велико интересовање како међу младима и медијима тако и међу свим осталим љубитељима добрих реклама. Новац од продатих улазница, маркетинг радионица Економског факултата у Београду је 2004. године упутила као помоћ деци са Косова. 2005. године од новца је купљен медицински апарат за шесто одељење Инфективне клинике, на коме су смештени оболели од АИДС-а, док је 2006. године сав приход биогорива поклоњен Прихватилишту за ургентну заштиту злостављане деце у Београду. Донација је 2007. године ишла удружењу студената са хендикепима, 2008. године Специјалној основној школи „Нови Београд“, а 2009. Народној кухињи у Ужицу, 2010. године донација је упућена Универзитетској дечијој клиници у Тиршовој. 2011. једној изузетно угроженој породици из Београда по препоруци Црвеног Крста, 2012. Центру за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду којој су купљена основна средства, а 2013. Свратишту за децу у Београду ( купљена одећа и храна).